Photorent - Wypożyczalnia sprzętu fotograficznego
Wersja mobilna (iPad)
 
W wypożyczalni...
Photorent » Regulamin

Regulamin

Ogólne Warunki Wynajmu sprzętu fotograficznego w PHOTORENT

(Ostatnia aktualizacja: 15.05.2013)

Przyjęte definicje:

Ogólne Warunki Wynajmu - niniejszy dokument opisujący ogólne warunki na jakich odbywa się wynajem sprzętu fotograficznego i akcesoriów przez PHOTORENT.

Umowa wynajmu - dokument sporządzony na podstawie deklaracji Najemcy, w którym zawarte są w szczególności informacje na temat: wynajmowanego sprzętu i akcesoriów, okresu wynajmu, dane Najemcy, dane PHOTORENT oraz informacje finansowe dotyczące danego wypożyczenia.

Cennik Wynajmu - cennik usług wynajmu świadczonych przez PHOTORENT, zawierający jednostkową cenę wynajmu (za 1 dzień), kwotę kaucji oraz wartość odtworzeniową. Cennik Wynajmu dla każdego z przedmiotów dostępnych w PHOTORENT opublikowany jest na stronie internetowej PHOTORENT z opisem danego przedmiotu.

1. Dostawa

Wynajmowany sprzęt fotograficzny i akcesoria Najemca otrzymuje w drodze przesyłki kurierskiej ubezpieczonej lub osobiście w siedzibie firmy. Zwrot następuje na tych samych zasadach.

Przesyłka kurierska do Najemcy wysyłana jest na 1 dzień roboczy przed zadeklarowanym przez Najemcę oraz wpisanym do Umowy Wynajmu terminem ropoczęcia okresu wynajmu. Przesyłka powrotna od Najemcy zostaje wysłana w ostatnim dniu roboczym trwania zadeklarowanego przez Najemcę oraz wpisanego do Umowy Wynajmu okresu wynajmu.

Jeżeli ostatnim dniem okresu wynajmu jest Niedziela lub inny dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, po którym bezpośrednio następuje dzień roboczy - zwrot sprzętu może zostać dokonany do południa we wspomnianym dniu roboczym bezpośrednio następującym po ostatnim zadeklarowanym dniu okresu wynajmu.

Jeżeli ostatnim dniem okresu wynajmu jest Niedziela lub inny dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, po którym bezpośrednio następuje kolejny/kolejne dni ustawowo wolne od pracy, należy tak dobrać okres wynajmu, aby ostatni jego dzień przypadł na dzień roboczy.

Przyjmuje się, iż sobota jest dniem roboczym.

2. Okres wynajmu

Jednostką rozliczeniową okresu wynajmu jest 1 dzień. Minimalny okres wynajmu wynosi 2 dni. Okres wynajmu liczy się od dnia osobistego odbioru sprzętu (włącznie) lub od dnia roboczego następującego po dniu nadania przesyłki kurierskiej do Najemcy (włącznie), do dnia osobistego zwrotu sprzętu (włącznie) lub do dnia nadania przesyłki kurierskiej przez Najemcę (włącznie).

3. Przedłużenie okresu wynajmu

W przypadku przedłużania przez Najemcę zadeklarowanego oraz wpisanego do Umowy Wynajmu okresu wynajmu naliczana jest kara umowna w wysokości trzykrotności (300%) ceny zasadniczej (ceną zasadniczą jest cena za wynajem zgodna z Cennikiem Wynajmu) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwrotu sprzętu ponad okres wynajmu. Jeśli przedłużenie okresu wynajmu następuje za zgodą PHOTORENT zamiast kary umownej naliczana jest należność zgodna z Cennikiem Wynajmu i sporządzony zostaje aneks do Umowy Wynajmu.

4. Umowa Wynajmu

Umowa Wynajmu zostaje przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do zaakceptowania przez Najemcę. Wypracowany w ten sposób i podpisany przez PHOTORENT egzemplarz Umowy Wynajmu zostaje dostarczony wraz z wynajętym sprzętem.

W Umowie Wynajmu znajdują się w szczególności: dane Najemcy, dane PHOTORENT, informacje na temat: wypożyczanego sprzętu, okresu wypożyczenia, ceny wypożyczenia, wpłaconej kaucji, terminu sporządzenia Umowy Wynajmu.

Umowa Wynajmu zaczyna obowiązywać z chwilą odbioru sprzętu przez Najemcę.

5. Odpowiedzialność za sprzęt

W okresie wynajmu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt i akcesoria (z wyłączeniem wad fabrycznych, ukrytych lub innych podlegających naprawie gwarancyjnej w autoryzowanym serwisie).

Najemca zobowiązany jest do wykorzystywania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegania zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi dostarczanej wraz z wynajmowanym sprzętem.

Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia wynajętego sprzętu przed utratą i zniszczeniem. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody własne, jak i wyrządzone osobom trzecim, a także szkody materialne spowodowane użytkowaniem wynajętego sprzętu. W interesie Najemcy leży ubezpieczenie wynajętego sprzętu i akcesoriów od kradzieży i zniszczenia.

6. Odpowiedzialność PHOTORENT

PHOTORENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego sprzętu i akcesoriów. Odpowiedzialność finansowa PHOTORENT jest ograniczona do zwrotu pobranej kwoty należności za niewykorzystany okres wynajmu określony w Umowie Wynajmu (patrz także punkt 9).

7. Utrata i poważne uszkodzenie wynajętego sprzętu

W przypadku utraty lub uszkodzenia wynajętego sprzętu w sposób uniemożliwiający naprawę lub powodujący pogorszenie jego właściwości w sposób uniemożliwiający dalsze funkcjonowanie, Najemca zapłaci PHOTORENT wartość odtworzeniową utraconego lub uszkodzonego sprzętu, zawartą w Cenniku Wynajmu.

8. Drobniejsze uszkodzenia i konserwacja wynajętego sprzętu

Najemca zobowiązany jest zwrócić wynajmowany sprzęt w stanie nie gorszym, niż w momencie otrzymania od PHOTORENT. W szczególności sprzęt powinien być nieuszkodzony, czysty, prawidłowo zmontowany i zabezpieczony, zaś akumulatory powinny być w pełni naładowane.

W przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu Najemca zobowiązany jest do jego natychmiastowego zwrotu do PHOTORENT. Po dokonaniu naprawy Najemca może zosyać obciążony jej kosztami (patrz także punkt 9).

W przypadkach określonych w punktach 7 oraz 8 niniejszych Ogólnych Warunków Wynajmu, kaucja zostanie zatrzymana do chwili oceny kosztów naprawy/odtworzenia sprzętu. Koszty te w pierwszej kolejności zostaną pokryte z kaucji.

9. Gwarancja

PHOTORENT oddaje do wynajmu sprzęt w pełni sprawny i gwarantuje jego sprawne działanie pod warunkiem użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i Instrukcją Obsługi.

W przypadku awarii sprzętu wynikającej z wad fabrycznych, ukrytych, lub innych Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu sprzętu do PHOTORENT, zaś PHOTORENT dokona naprawy na własny koszt i zrezygnuje z naliczania opłat za wynajem za okres od dnia wystąpienia awarii (włącznie) do końca zadeklarowanego przez Najemcę oraz wpisanego w Umowie Wynjamu okresu wynajmu.

Najemca nie jest uprawniony do samodzielnego naprawiania wynajętego sprzętu.

Wystąpienie jakiejkolwiek usterki nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za wynajęty sprzęt.

10. Pobieranie opłat

Opłaty za wynajem są pobierane na podstawie Cennika Wynajmu lub na podstawie indywidualnego cennika wpisanego do Umowy Wynajmu. Opłata za wynajem jest płatna gotówką przy osobistym odbiorze sprzętu lub płatna na konto bankowe PHOTORENT najpóźniej na 4 dni (w tym co najmniej 4 dni robocze) przed planowanym terminem wypożyczenia (zgodnie z ustaleniami punktu 2).

Każdorazowo zostaje wystawiony rachunek za wynajem.

11. Kaucja

W Cenniku Wynajmu określona jest z osobna kaucja na każdy sprzęt dostępny w PHOTORENT. Najemca zobowiązany jest wpłacić PHOTORENT kaucję całkowitą w wysokości sumy kaucji za każdy egzemplarz wynajmowanego Najemcy sprzętu. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe PHOTORENT w terminie najpóźniej 4 dni (w tym co najmniej 4 dni roboczych) przed zadeklarowanym przez Najemcę i wpisanym do Umowy Wynajmu pierwszym dniem wypożyczenia lub bezpośrednio w siedzibie PHOTORENT w chwili osobistego odbioru sprzętu.

W przypadku niedotrzymania wskazanych terminów do wypożyczenia sprzętu nie dojdzie, a Umowa Wynajmu nie zostanie zawarta.

Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym PHOTORENT (oprocentowanie rachunku 0,00%).

Zwrot kaucji całkowitej, pod warunkiem zwrotu sprzętu w stanie nie gorszym niż w momencie otrzymania od PHOTORENT, następuje przy osobistym zwrocie sprzętu lub w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania przez PHOTORENT paczki kurierskiej od Najemcy (za dzień zwrotu kaucji całkowitej przyjmuje się tu dzień złożenia przez PHOTORENT dyspozycji przelewu kwoty kaucji całkowitej na konto Najemcy).

12. Podnajem sprzętu

Wynajętego sprzętu i akcesoriów nie wolno podnajmować osobom trzecim ani dopuszczać do ich użytkowania przez inne strony niż wskazane w Umowie Wynajmu.

13. Spory

Wszelkie spory wynikłe między stronami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, zaś w przypadku braku porozumienia - zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego przez Sąd powszechny.

14. Dane osobowe

Wszelkie gromadzone i przetwarzane przez PHOTORENT dane osobowe służą wyłącznie celom związanym z realizacją usług świadczonych przez PHOTORENT oraz przez PHOTORENT we współpracy z Larky Photo i są przechowywane w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do nich. Dane te w szczególności nie będą przedmiotem odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem firmy spedycyjnej wybranej do dostarczenia przesyłki.

Rejestrując się w serwisie PHOTORENT wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

W każdej chwili możesz zrezygnować z konta w serwisie PHOTORENT poprzez nadesłanie prośby o usunięcie konta za pośrednictwem e-mail. W takiej sytuacji Twoje konto i dane z nim związane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych PHOTORENT.

15. Dane PHOTORENT

Larky Photo Adam Skowroński

info@larky.pl

+48 514 829 727

NIP: 532-115-82-33

REGON: 017383752